Ehdot ja edellytykset

Sisältö:

1 artikla - Määritelmät

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Sovellettavuus

4 artikla - Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 artikla - Hinta

12 artikla - Suoritus- ja lisätakuu

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

14 artikla - Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

15 artikla - Maksaminen

16 artikla - Valitusmenettely

17 artikla - Riidat

Liite I - Takuuta ja palautuksia koskevat tiedot

 

1 artikla - Määritelmätmääritelmät

Näihin ehtoihin sovelletaan seuraavaa:

Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimuksen yhteydessä ja jossa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli kyseisen kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen sopimuksen perusteella;

harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaan liittyvissä tarkoituksissa;

Päivä: kalenteripäivä;

Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;

Kestosopimus: sopimus, joka koskee tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana;

Pysyvä tietoväline: mikä tahansa väline - sähköposti mukaan luettuna -, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että ne eivät ole enää käytettävissä tai niitä ei voida käyttää tulevaisuudessa tarkoitukseensa sopivana aikana. ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen;

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö, joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etänä;

Etäsopimus: sopimus, joka tehdään yrittäjän ja kuluttajan välillä tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevan järjestäytyneen järjestelmän puitteissa ja jossa käytetään yksin- tai yhteiskäyttöä sopimuksen tekemiseen asti. käyttää yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Peruuttamislomakkeen malli: näiden ehtojen liitteenä I oleva eurooppalainen peruuttamislomakkeen malli. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilaustaan;

Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee tavata samassa huoneessa samaan aikaan;

 

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Response Benelux BV

Liike- ja käyntiosoite:
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Puhelinnumero: +31621301017

Saavutettavuus: toimiston aukioloaika arkisin klo 9-17.
Sähköposti: contact@heatx.eu

Kauppakamarin numero: 71863419
ALV-tunnistenumero: NL858878835B01

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää: valvontaviranomaisen tiedot;

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

ammattiyhdistys tai -järjestö, johon hän on liittynyt;

ammattinimike ja paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;

viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatillisiin sääntöihin ja tiedot siitä, missä ja miten nämä ammatilliset säännöt ovat saatavilla.

 3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä yrittäjällä ja että ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin, jos ehdot ovat ristiriidassa keskenään. .

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todenmukainen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 artikla - Sopimus

Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siihen liittyvät ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin turvatakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.

Yrittäjä voi oikeudellisissa puitteissa saada tietoa siitä, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella hyvät syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perustellusti tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.

Yrittäjä lähettää seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle, viimeistään silloin, kun tuote, palvelu tai digitaalinen sisältö on toimitettu kuluttajalle:

yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi tehdä valituksia;

edellytykset, joiden täyttyessä ja millä tavoin kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;

tiedot takuista ja nykyisestä huoltopalvelusta;

tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen; soveltuvin osin toimituskustannukset; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;

sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva;

jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.

Jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteita varten:

Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostamista koskevan sopimuksen 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman perusteluja. Yrittäjä voi pyytää kuluttajaa ilmoittamaan peruuttamisen syyn, mutta ei voi velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä tai syitä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole liikenteenharjoittaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:

jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusajat, edellyttäen, että hän on selkeästi ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilauksen tekemistä.

jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;

kun kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:

Kuluttaja voi purkaa palvelusopimuksen ja sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen, jota ei toimiteta aineellisella tietovälineellä, 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Yrittäjä voi pyytää kuluttajaa ilmoittamaan peruuttamisen syyn, mutta ei voi velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä tai syitä.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella tietovälineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole ilmoitettu:

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle laissa vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti määritellyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.

Jos elinkeinonharjoittaja on antanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

Jäähdyttämisjakson aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta varovasti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Perusperiaatteena on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain siten kuin hän saisi tehdä kaupassa.

Kuluttaja on vastuussa ainoastaan tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu 1 kohdassa sallittua laajemmasta tavasta käsitellä tuotetta.

Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole antanut hänelle kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta sopimusta tehtäessä.

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa peruuttamislomakkeen mallilla tai muulla yksiselitteisellä tavalla.

Kuluttaja palauttaa tuotteen tai luovuttaa sen yrittäjälle (tämän valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä. Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan päättymistä.

Kuluttaja palauttaa tuotteen kaikkine toimitetuine lisävarusteineen, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.

Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä ilmoittaa, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse vastata palautuskustannuksista.

Jos kuluttaja peruuttaa peruuttamisen sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun tarjoaminen tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole saatettu myyntivalmiiksi rajoitetussa tai tietyssä määrin, aloitetaan harkinta-aikana, kuluttaja on velkaa yrittäjälle maksettavan määrän, joka on suhteessa siihen osaan velvoitteesta, jonka yrittäjä on täyttänyt peruuttamishetkellä, verrattuna velvoitteen täydelliseen täyttämiseen.

Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, jota ei ole saatettu valmiiksi rajoitetussa määrässä tai määrässä myytäväksi, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:

elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle lain edellyttämät tiedot peruuttamisoikeudesta ja peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tai ei ole toimittanut peruuttamislomakkeen mallia, tai;

kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista harkinta-aikana.

Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, jos:

hän ei ole ennen toimitusta nimenomaisesti sopinut sopimuksen täyttämisen aloittamisesta ennen harkinta-ajan päättymistä;

hän ei ole suostumusta antaessaan tunnustanut menettävänsä peruuttamisoikeuttaan; tai

yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan lausuntoa.

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset purkautuvat lain nojalla.

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa

Jos elinkeinonharjoittaja mahdollistaa kuluttajan peruuttamisilmoituksen tekemisen sähköisesti, hän lähettää vastaanottovahvistuksen välittömästi ilmoituksen saatuaan.

Yrittäjä palauttaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, jotka yrittäjä on veloittanut palautetusta tuotteesta, viipymättä mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa itse noutaa tuotetta, hän voi odottaa palautusta, kunnes hän on saanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Yrittäjä käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt korvausten maksamiseen, ellei kuluttaja suostu muuhun maksutapaan. Palautus on kuluttajalle maksuton.

Jos kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos hän on ilmoittanut tästä selkeästi tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa.

Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupanpitäjän johdolla, ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;

palvelusopimukset, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, mutta vain jos:

suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja

kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää peruuttamisoikeutensa heti, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;

Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, jos sopimuksessa on määrätty tietty päivämäärä tai ajanjakso, jolloin majoitus toteutetaan, ja jos kyseessä ei ole asuminen, rahtikuljetukset, autonvuokrauspalvelut ja ateriapalvelut;

Vapaa-ajan toimintaa koskevat sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietty päivämäärä tai ajanjakso sen täytäntöönpanolle;

Tuotteet, jotka on valmistettu kuluttajan eritelmien mukaan, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;

Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen;

Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;

Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;

Alkoholijuomat, joiden hinnasta sovittiin sopimusta tehtäessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 14 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;

Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;

sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;

Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:

täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja

kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

11 artikla - Hinta

Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä riippuvuus vaihteluista ja se, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut tästä ja:

ne ovat seurausta oikeudellisista määräyksistä tai säännöksistä; tai

kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Sopimuksen noudattaminen ja lisätakuu/takaukset

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos näin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Yrittäjän, tavarantoimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan, jos tämä ei ole täyttänyt sopimuksen mukaista osuuttaan.

Ylimääräisellä takuulla tarkoitetaan yrittäjän, tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jolla hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät lakisääteiset velvoitteet, jos hän ei ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.

Yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeasti ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu, ottaen asianmukaisesti huomioon näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainitut seikat. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja hänellä on oikeus korvaukseen.

Kun yritys on purkautunut edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa välittömästi kuluttajan maksaman summan.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

14 artikla - Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

Lopettaminen:

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, sovittuja irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa ennen määräajan päättymistä noudattaen asianmukaisesti sovittuja irtisanomissääntöjä ja noudattaen vähintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa tarkoitettuja sopimuksia:

milloin tahansa, eikä se ole rajoitettu päättymään tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;

ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;

irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

Laajennus:

Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka koskee päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja vastustaa tätä jatkettua sopimusta. voi irtisanoa sopimuksen jatkamisen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Määräaikaista sopimusta päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta (kokeilu- tai esittelytilaus) ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen.

Kesto:

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuus ja tasapuolisuus edellyttävät sopimuksen irtisanomista ennen sovitun keston päättymistä.

15 artikla - Maksaminen

Siltä osin kuin sopimuksessa tai lisäehdoissa ei ole toisin määrätty, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai, jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kun tuotteita myydään kuluttajille, kuluttajaa ei voida koskaan velvoittaa yleisissä sopimusehdoissa maksamaan ennakkoon yli 50%. Kun ennakkomaksusta on määrätty, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamiseen ennen kuin määrätty ennakkomaksu on suoritettu.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan ajoissa sen jälkeen, kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on antanut kuluttajalle 14 päivän määräajan, jonka kuluessa kuluttaja voi vielä täyttää maksuvelvollisuutensa. Jos maksua ei suoriteta tämän 14 päivän määräajan kuluessa, maksamatta jääneelle määrälle peritään lakisääteinen korko, ja yrittäjällä on oikeus periä maksun perimisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tuomioistuinten ulkopuolella. Nämä perintäkulut ovat enintään 15% maksamattomista määristä 2 500 euroon asti; 10% seuraavasta 2 500 eurosta ja 5% seuraavasta 5 000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa =. Yrittäjä voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenttiosuuksista kuluttajan hyväksi.

16 artikla - Valitusmenettely

Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Kuluttajan on annettava elinkeinonharjoittajalle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus keskinäisessä neuvottelussa. Tämän määräajan jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

17 artikla - Riidat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lainsäädäntöä.

Kuluttajan ja yrittäjän väliset riidat, jotka koskevat tämän yrittäjän toimittamia tai toimittamia tuotteita ja palveluja koskevien sopimusten tekemistä tai täytäntöönpanoa, voivat sekä kuluttaja että yrittäjä saattaa ne Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitean käsiteltäviksi jäljempänä olevia määräyksiä noudattaen. , PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

Riitakomitea käsittelee riidan vain, jos kuluttaja on ensin esittänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.

Jos valitus ei johda ratkaisuun, riita-asia on toimitettava riitojenratkaisukomitealle kirjallisesti tai muussa komitean määrittelemässä muodossa viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja jätti valituksen yrittäjälle.

Jos kuluttaja haluaa saattaa riidan riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, tämä valinta sitoo yrittäjää. On suositeltavaa, että kuluttaja ilmoittaa asiasta ensin yrittäjälle.

Jos elinkeinonharjoittaja haluaa saattaa riidan riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, kuluttajan on viiden viikon kuluessa elinkeinonharjoittajan tätä koskevasta kirjallisesta pyynnöstä ilmoitettava kirjallisesti, haluaako hän myös tehdä niin vai haluaako hän, että riita käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos yrittäjälle ei ilmoiteta kuluttajan valinnasta viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Riitojenratkaisukomitea tekee päätöksen riitojenratkaisukomitean säännöissä (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel) vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Riitojenratkaisukomitean päätökset tehdään sitovina neuvoina.

Riitojenratkaisulautakunta ei käsittele riita-asiaa tai keskeyttää sen käsittelyn, jos yrittäjälle on myönnetty maksujen lykkäys, hän on mennyt konkurssiin tai hän on tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin riita-asia on käsitelty lautakunnassa kuulemistilaisuudessa ja asiasta on annettu lopullinen päätös. on huomautettu.

Jos Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitean lisäksi toimivaltainen on jokin muu Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) tai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) -järjestön tunnustama tai siihen liitetty riitojenratkaisukomitea, Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitea on mieluiten toimivaltainen pääasiassa etämyyntimenetelmää tai -palveluita koskevissa riita-asioissa. Kaikkien muiden riitojen osalta toimivaltainen on SGC:hen tai Kifidiin kuuluva muu tunnustettu riitojenratkaisukomitea.

Liite I - Takuuta ja palautuksia koskevat tiedot

Palauttaa

Sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilman syytä. Peruutuksen jälkeen sinulla on vielä 14 päivää aikaa palauttaa tuote. Tällöin sinulle hyvitetään koko tilauksen summa toimituskuluineen. Ainoastaan kustannukset, jotka aiheutuvat palautuksesta kotoa verkkokauppaan, ovat sinun vastuullasi. Jos käytät peruuttamisoikeuttasi, tuote palautetaan yrittäjälle kaikkine mukana toimitetuine tarvikkeineen ja - jos kohtuullisesti mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa. Jos haluat käyttää tätä oikeutta, ota meihin yhteyttä osoitteessa contact@heatx.eu. Tällöin palautamme maksettavan tilauksen summan 14 päivän kuluessa palautuksen rekisteröinnistä edellyttäen, että tuote on jo palautettu hyvässä kunnossa.

Palautusehdot:

 • Käsittele tuotetta ja pakkausta varovasti jäähdytysaikana. Purat tuotteen pakkauksesta tai käytät sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Perusperiaatteena on, että tuotetta saa käsitellä ja tarkastaa vain siten kuin se olisi sallittua kaupassa.
 • Palautat tuotteen kaikkine toimitetuine lisävarusteineen, mikäli mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja alkuperäispakkauksessa sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 • Sinä vastaat tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.
 • Epäiletkö, että tämä tuote on takuun piirissä? Siinä tapauksessa älä käytä tätä lomaketta/prosessia, vaan ota meihin yhteyttä takuulomakkeella.

Palauta poikkeukset

 1. Suljetuille tuotteille. Kun sinetti on rikkoutunut, näitä tuotteita ei voi palauttaa.
 2. jotka yrittäjä on laatinut kuluttajan vaatimusten mukaisesti;
 3. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 4. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
 5. jotka voivat pilaantua tai vanheta nopeasti;
 6. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 7. irtonaisille sanoma- ja aikakauslehdille;
 8. ääni- ja kuvatallenteiden sekä tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Takuu:

Jos tuote rikkoutuu takuuaikana, sinulla on oikeus maksuttomaan korjaukseen tai vaihtoon, ellet ole käyttänyt tuotetta normaalisti. Johtuuko korjaus esimerkiksi käyttäjävahingosta? Silloin korjaus on omaan laskuusi.

Jos epäilet takuuta, pyydämme sinua käymään läpi seuraavan prosessin:

- Ota meihin yhteyttä osoitteessa contact@heatx.eu selkeä kuvaus valituksesta, jotta voimme palauttaa tuotteen etänä.

- Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltokumppaniin Tech Repair B.V..
info@techrepair.nl
https://portal.techrepair.nl/

- Haluaisimme saada mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen ongelmasta, jotta voimme jäljentää ongelman tämän kuvauksen avulla.

Jos tuote ei kuulu takuun piiriin, mutta se voidaan korjata:

- Korjaamme esineesi vasta, kun olet antanut siihen luvan, jotta sinulle ei aiheudu odottamattomia kustannuksia. Ennen korjausta saat ensin kustannusarvion. Sen jälkeen voit valita:

- Eikö takuu kata vikaa? Silloin korjaus voi kestää hieman kauemmin. Aloitamme vasta, kun olet antanut meille luvan, jotta sinulle ei aiheudu odottamattomia korjauskustannuksia.

Jos korjaus on mahdollista, vaihtoehdot ovat seuraavat:
- korjauttaa sen maksua vastaan
- palauta se korjaamattomana (maksat tutkimuskustannukset, joita voi pyytää osoitteesta info@techrepair.nl)
- ilmainen kierrätys (ei mahdollista kaikissa tuotteissa)

 

Identiteetti yrittäjä

Response Benelux BV

Liike- ja käyntiosoite:
Europalaan 400          
3526 KS Utrecht
Puhelinnumero: +31621301017
Saavutettavuus: toimiston aukioloaika arkisin klo 9-17.
Sähköposti: contact@heatx.eu
Kauppakamarin numero: 71863419
ALV-tunnistenumero: NL858878835B01

 

Peruuttamislomakkeen malli
(täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen).

To:
Response Benelux BV

Liike- ja käyntiosoite:
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Puhelinnumero: +31621301017
Saavutettavuus: toimiston aukioloaika arkisin klo 9:00-17:00.
Sähköposti: contact@heatx.eu

Minä/me (*) ilmoitan/ilmoitamme täten, että minä/me (*) peruutan/peruutamme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden myyntiä/jäljempänä mainitun palvelun tarjoamista (*) / peruutan (*):
(*) Poistetaan se, mitä ei voida soveltaa.

Tilattu (päivämäärä) :

Tilausnumero :

Vastaanotettu (päivämäärä):

Kuluttajan nimi (nimet):

Osoite kuluttaja(t) :

IBAN Tilinumero:

Nykyinen päivämäärä:

Peruutuksen syy (vapaaehtoinen):

Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain jos tämä lomake toimitetaan paperilla):