Villkor och bestämmelser

Innehåll:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnaderna för detta

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Fullgörandegaranti och tilläggsgaranti

Artikel 13 - Leverans och genomförande

Artikel 14 - Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

Artikel 17 - Tvister

Bilaga I - Information om garantier och returer

 

Artikel 1 - Definitionerdefinitionerdefinitioner

I dessa villkor gäller följande:

Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;

Tidsfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

Varaktighetsavtal: ett avtal som omfattar regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

Varaktig databärare: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne på ett sätt som förhindrar framtida åtkomst eller användning under en period som är anpassad till det ändamål för vilket informationen är avsedd och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: en fysisk person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: Ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där exklusiv eller gemensam användning sker fram till och med avtalets ingående. använder en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Mall för ångerformulär: den europeiska mall för ångerformulär som ingår i tillägg I till dessa villkor. Tillägg I behöver inte göras tillgängligt om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma rum vid samma tidpunkt;

 

Artikel 2 - Företagarens identitet

Svar Benelux BV

Affärs- och besöksadress:
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Telefonnummer: +31621301017

Tillgänglighet: kontorstid: 9.00-17.00 på vardagar.
E-post: contact@heatx.eu

Handelskammarens nummer: 71863419
Momsregistreringsnummer: NL858878835B01

Om företagarens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: uppgifter om tillsynsmyndigheten;

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;

Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den utfärdades;

En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och uppgifter om var och hur dessa yrkesregler är tillgängliga.

 Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska företagaren innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren kan läsas hos företagaren och att de ska skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten till dessa allmänna villkor, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett enkelt sätt på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på konsumentens begäran elektroniskt eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje stycket i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga villkor. .

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de tillhörande villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Inom de rättsliga ramarna kan företagaren informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter och om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med motivering eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Senast vid leverans av varan, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten ska företagaren skicka följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

Besöksadress till företagarens anläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;

Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;

information om garantier och befintlig service efter försäljning;

Priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i tillämpliga fall leveranskostnaderna, samt sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;

Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd;

Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till ångerblankett.

Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

Konsumenten kan häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på 14 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till att han eller hon ångrar avtalet, men inte tvinga honom eller henne att ange skälen.

Den betänketid som avses i punkt 1 börjar dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:

Om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som konsumenten utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen;

Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

Konsumenten kan häva ett serviceavtal och ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium inom 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren får fråga konsumenten om skälet till att han eller hon frånträder avtalet, men inte tvinga honom eller henne att ange skälen.

Den betänketid som avses i punkt 3 börjar dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium i händelse av att information om ångerrätten inte har lämnats:

Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, löper ångerfristen ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketid som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående punkt inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som han skulle få göra i en butik.

Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som är en följd av ett sätt att hantera produkten som går längre än vad som tillåts i punkt 1.

Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte har gett honom all information om ångerrätten som krävs enligt lag när avtalet ingås.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och de kostnader som detta medför

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon meddela detta till näringsidkaren inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på annat otvetydigt sätt.

Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från och med dagen efter den underrättelse som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfristen om han eller hon returnerar produkten innan betänketiden har löpt ut.

Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och i originalförpackning och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger på konsumenten.

Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv kommer att bära kostnaderna, behöver konsumenten inte bära kostnaderna för återlämning.

Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att tillhandahållandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte har gjorts klar för försäljning i en begränsad volym eller viss mängd ska påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig företagaren ett belopp som står i proportion till den del av skyldigheten som företagaren har fullgjort vid tidpunkten för ångerfristen, jämfört med det fullständiga fullgörandet av skyldigheten.

Konsumenten ska inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts klara för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:

företagaren ger konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt och ersättning för kostnader vid ångerrätt eller inte har tillhandahållit en förlaga till ångerformuläret, eller;

Konsumenten har inte uttryckligen begärt att tjänsten ska börja utföras eller att gas, vatten, el eller fjärrvärme ska levereras under betänketiden.

Konsumenten ska inte bära några kostnader för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om:

han eller hon inte uttryckligen före leveransen har kommit överens om att börja fullgöra avtalet före utgången av betänketiden;

han eller hon har inte erkänt att han eller hon har förlorat sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke, eller

Företagaren har inte lyckats bekräfta detta uttalande från konsumenten.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer alla ytterligare avtal att upplösas genom lag.

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse

Om näringsidkaren tillåter konsumentens anmälan om ångerrätt på elektronisk väg, ska han omedelbart skicka en mottagningsbekräftelse efter mottagandet av anmälan.

Företagaren ska återbetala alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som företagaren har tagit ut för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om ångerrätten. Om företagaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med återbetalningen tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.

Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före avtalets ingående:

Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.

Avtal som ingås vid en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som är personligen närvarande eller som ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den som vinner budgivningen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;

Tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:

prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och

konsumenten har förklarat att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt så snart företagaren har fullgjort avtalet fullt ut;

Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om ett visst datum eller en viss period för genomförandet anges i avtalet och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrning och catering;

Avtal om fritidsverksamhet, om det i avtalet föreskrivs ett visst datum eller en viss period för dess genomförande;

Produkter som tillverkas enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;

Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;

Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;

Produkter som till sin natur oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans;

Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 14 dagar och vars faktiska värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;

Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen;

tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer på dessa;

Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:

genomförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och

konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar till följd av ändrade momssatser.

I motsats till vad som sägs i föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

de är ett resultat av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller om

konsumenten har rätt att säga upp avtalet med verkan från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i utbudet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och extra garantier/garantier

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de rättsliga bestämmelser som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående och/eller myndighetsföreskrifter. Om det har avtalats garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En extra garanti som tillhandahålls av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet om företagaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Med extra garanti avses varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad som krävs enligt lag om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande

Företagaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.

Med vederbörlig hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer entreprenören att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten underrättas om detta senast 30 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och har rätt till eventuell ersättning.

Efter upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren omedelbart återbetala det belopp som konsumenten har betalat.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd representant som entreprenören har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den bestämda tiden, med iakttagande av de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på minst en månad.

Konsumenten kan ingå de avtal som avses i föregående punkter:

när som helst och inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avbryta dem på samma sätt som han själv har gjort dem;

alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren själv har bestämt.

Förlängning:

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

I motsats till vad som sägs i föregående stycke får ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en bestämd tid på högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta förlängda avtal. kan säga upp förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten har rätt att säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet omfattar regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden för att skjuta upp.

Artikel 15 - Betalning

Om inget annat anges i avtalet eller i kompletterande villkor ska konsumentens skulder betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat, eller om ingen ångerfrist har fastställts, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa dagen efter det att konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet.

Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig vara skyldig att i allmänna villkor betala mer än 50% i förskott. När förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte hävda några rättigheter när det gäller utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller uppgivits till företagaren.

Om konsumenten inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid, efter det att företagaren har informerat konsumenten om den sena betalningen och företagaren har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, kommer konsumenten att betala lagstadgad ränta på det belopp som fortfarande är skyldigt, och företagaren har rätt att ta ut de kostnader för utomrättslig indrivning som denne har haft. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15% på utestående belopp upp till 2 500 euro, 10% på nästa 2 500 euro och 5% på nästa 5 000 euro med ett minimum på 40 euro =. Företagaren kan avvika från de angivna beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.

Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet till företagaren inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Konsumenten ska ge företagaren minst fyra veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna tidsfrist uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 - Tvister

Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor.

Tvister mellan konsumenten och näringsidkaren om ingående eller genomförande av avtal om produkter och tjänster som ska levereras eller levereras av näringsidkaren kan, med iakttagande av nedanstående bestämmelser, hänskjutas av både konsumenten och näringsidkaren till Thuiswinkel tvistlösningskommitté. , PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

En tvist kommer endast att behandlas av tvistlösningskommittén om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom rimlig tid.

Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas in till tvistlösningskommittén skriftligen eller på annat sätt som kommittén bestämmer senast 12 månader efter den dag då konsumenten lämnade in klagomålet till företagaren.

Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommittén är företagaren bunden av detta val. Det är bäst att konsumenten först anmäler detta till företagaren.

Om företagaren vill hänskjuta en tvist till tvistlösningskommittén måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran om detta från företagaren skriftligen ange om han också vill göra detta eller om han vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företagaren inte informeras om konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att hänskjuta tvisten till den behöriga domstolen.

Tvistenämnden fattar ett beslut på de villkor som anges i tvistlösningskommitténs reglemente (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistenämndens beslut är bindande.

Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avbryta handläggningen om företagaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har upphört med sin affärsverksamhet, innan tvisten har behandlats av nämnden vid utfrågningen och ett slutgiltigt beslut har fattats. har påpekats.

Om, förutom Thuiswinkel Disputes Committee, en annan tvistkommitté som är erkänd eller ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) är behörig, är Thuiswinkel Disputes Committee företrädesvis behörig för tvister som huvudsakligen rör metoden för distansförsäljning eller tjänster. För alla andra tvister är den andra erkända tvistlösningskommittén som är ansluten till SGC eller Kifid behörig.

Tillägg I - Information om garanti och returer

Returnerar

Du har rätt att avbryta din beställning upp till 14 dagar efter mottagandet utan att ange något skäl. Efter annulleringen har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera din produkt. Du kommer då att krediteras hela orderbeloppet inklusive fraktkostnader. Endast kostnaderna för returen från ditt hem till webbutiken är för din egen räkning. Om du utnyttjar din ångerrätt ska produkten returneras till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning. För att utöva denna rätt, vänligen kontakta oss på contact@heatx.eu. Vi återbetalar då beställningsbeloppet inom 14 dagar efter registreringen av din retur, förutsatt att produkten redan har returnerats i gott skick.

Villkor för returer:

 • Under avkylningsperioden ska du hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Du kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att du endast får hantera och inspektera produkten så som det skulle vara tillåtet att göra i en butik.
 • Du returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om möjligt i originalskick och originalförpackning och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
 • Du står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten.
 • Misstänker du att produkten omfattas av garantin? I så fall ska du inte använda detta formulär/process, utan kontakta oss via garantiformuläret.

Återge undantag

 1. För förseglade produkter. Om förseglingen bryts kan dessa produkter inte returneras.
 2. som har fastställts av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
 3. som är klart personliga till sin natur;
 4. som till sin natur inte kan återlämnas;
 5. som snabbt kan förstöras eller åldras;
 6. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
 7. för lösa tidningar och tidskrifter;
 8. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.

Garanti:

Om en produkt går sönder under garantiperioden har du rätt till gratis reparation eller utbyte, om du inte har använt produkten normalt. Beror reparationen på t.ex. användarskador? Då är reparationen för din egen räkning.

Om du misstänker en garanti ber vi dig att gå igenom följande process:

- Kontakta oss på contact@heatx.eu med en tydlig beskrivning av klagomålet, så att vi kan återställa produkten på distans.

- Om detta inte hjälper, kontakta vår servicepartner Tech Repair B.V..
info@techrepair.nl
https://portal.techrepair.nl/

- Vi vill ha en så detaljerad beskrivning av problemet som möjligt, så att vi kan återskapa problemet med hjälp av denna beskrivning.

Om varan inte omfattas av garantin, men kan repareras:

- Vi reparerar ditt föremål först efter att du har gett ditt tillstånd, så att du inte får oväntade kostnader. Innan reparationen utförs får du först en kostnadsberäkning. Du kan sedan välja:

- Täcker garantin inte felet? Då kan reparationen ta lite längre tid. Vi börjar först när du har gett oss tillstånd, så att du inte får oväntade reparationskostnader.

Om det är möjligt att reparera är alternativen följande:
- få den reparerad mot en avgift
- returnera den utan reparation (du betalar undersökningskostnaderna, som kan begäras på följande adress info@techrepair.nl)
- gratis återvinning (inte möjligt med alla artiklar)

 

Identitetsentreprenör

Svar Benelux BV

Affärs- och besöksadress:
Europalaan 400          
3526 KS Utrecht
Telefonnummer: +31621301017
Tillgänglighet: kontorstid: 9.00-17.00 på vardagar.
E-post: contact@heatx.eu
Handelskammarens nummer: 71863419
Momsregistreringsnummer: NL858878835B01

 

Blankett för återkallelse av en modell
(fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill häva avtalet)

Till:
Svar Benelux BV

Affärs- och besöksadress:
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Telefonnummer: +31621301017
Tillgänglighet: kontorstid, från 9:00 till 17:00 på vardagar.
E-post: contact@heatx.eu

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) återkallar vårt avtal om försäljning av följande varor/tillhandahållande av följande tjänst (*)/återkallar (*):
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Beställd den (datum) :

Beställningsnummer :

Mottagen den (datum):

Namn på konsument(er):

Adress konsument(er) :

IBAN Kontonummer:

Nuvarande datum:

Skäl till återkallelse (frivillig uppgift):

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett lämnas in på papper):