Voorwaarden en condities

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Uitvoering en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Bijlage I - Informatie over garantie en retourzendingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden geldt het volgende:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument in het kader van een overeenkomst op afstand producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of door een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een op het doel afgestemde periode verhindert. waarvoor de informatie bestemd is, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in aanhangsel I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Aanhangsel I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer elkaar tegelijkertijd in dezelfde ruimte hoeven te ontmoeten;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Response Benelux BV

Zakelijk & bezoekadres:
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Telefoonnummer: +31621301017

Bereikbaarheid: kantooruren, van 9.00 tot 17.00 uur op werkdagen.
E-mail: contact@heatx.eu

Kamer van Koophandel nummer: 71863419
BTW-identificatienummer: NL858878835B01

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit;

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. .

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is gebonden, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Uiterlijk bij de bezorging van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument zal de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In het geval van een langlopende transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) te vermelden.

De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.

indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een tastbare drager worden geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) te vermelden.

De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.

Verlengde afkoelingsperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd bij het niet informeren over het herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan in lid 1 is toegestaan.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien de ondernemer hem bij het sluiten van de overeenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daarmee gemoeide kosten

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de bedenktijd aan de ondernemer melden door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.

Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt de consument het product terug of overhandigt hij het aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid verkoopklaar is gemaakt, aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkt volume of hoeveelheid verkoopklaar zijn gemaakt, of voor de levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht en de kostenvergoeding bij herroeping verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument heeft niet uitdrukkelijk verzocht om de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

hij vóór de levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen vóór het einde van de bedenktijd;

hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode die de consument voor terugbetaling heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de winnende bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstverleningsovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, indien in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is vastgesteld en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;

Overeenkomsten betreffende vrijetijdsactiviteiten, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode voor de uitvoering ervan;

Producten die worden vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan het zegel na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk met andere producten worden vermengd;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 14 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan het zegel na levering is verbroken;

kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een tastbare drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Naleving van de overeenkomst en extra garanties/waarborgen

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder een extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk is vereist voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten:

op elk moment en niet beperkt tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

althans annuleren op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd met een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument zich tegen deze verlengde overeenkomst verzet. het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt maximaal drie maanden als de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige, maar minder dan eenmaal per maand plaatsvindende levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na een jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij gebreke van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten kan de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden meer dan 50% vooruit te betalen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nadat de Indien betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument moet de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. , Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Als de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst bij de ondernemer.

Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk moeten aangeven of hij dat ook wenst of dat hij het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter. Indien de ondernemer niet binnen de termijn van vijf weken op de hoogte is gesteld van de keuze van de consument, is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De uitspraken van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze failliet is gegaan of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie ter zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd voor geschillen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de wijze van verkoop of dienstverlening op afstand. Voor alle andere geschillen is de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Bijlage I - Informatie over garantie en retourzendingen

Geeft

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren. Na annulering heb je nog 14 dagen de tijd om je product te retourneren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor terugzending van je huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Maak je gebruik van je herroepingsrecht, dan wordt het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via contact@heatx.eu. Wij betalen dan binnen 14 dagen na registratie van je retourzending het verschuldigde orderbedrag terug, mits het product al in goede orde is geretourneerd.

Voorwaarden voor retourzendingen:

 • Tijdens de afkoelingsperiode zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 • Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product.
 • Vermoed je dat dit artikel onder de garantie valt? Gebruik dan niet dit formulier/proces, maar neem contact met ons op via het garantieformulier.

Uitzonderingen retourneren

 1. Voor verzegelde producten. Als het zegel verbroken is, kunnen deze producten niet geretourneerd worden.
 2. die door de ondernemer zijn vastgesteld overeenkomstig de specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggegeven;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantie:

Als een product tijdens de garantieperiode kapot gaat, heb je recht op gratis reparatie of vervanging, tenzij je het product niet normaal hebt gebruikt. Is de reparatie het gevolg van bijvoorbeeld gebruikersschade? Dan is de reparatie voor eigen rekening.

Als je een vermoeden van garantie hebt, vragen we je het volgende proces te doorlopen:

- Neem contact met ons op via contact@heatx.eu met een duidelijke omschrijving van de klacht, zodat we het product eventueel op afstand kunnen resetten.

- Als dit niet helpt, neem dan contact op met onze servicepartner Tech Repair B.V..
info@techrepair.nl
https://portal.techrepair.nl/

- We ontvangen graag een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het probleem, zodat we aan de hand daarvan het probleem kunnen repliceren.

Als het artikel niet onder de garantie valt, maar wel gerepareerd kan worden:

- We repareren je artikel pas nadat je toestemming hebt gegeven, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voordat de reparatie wordt uitgevoerd, krijg je eerst een schatting van de kosten. Je kunt dan kiezen:

- Valt een defect niet onder de garantie? Dan kan de reparatie wat langer duren. We gaan pas aan de slag nadat je ons toestemming hebt gegeven, zodat je niet voor onverwachte reparatiekosten komt te staan.

Als reparatie mogelijk is, zijn de opties als volgt:
- tegen betaling laten repareren
- retourneren zonder reparatie (jij betaalt de onderzoekskosten, die je kunt opvragen bij info@techrepair.nl)
- gratis recycling (niet bij alle artikelen mogelijk)

 

Identiteit ondernemer

Response Benelux BV

Zakelijk & bezoekadres:
Europalaan 400          
3526 KS Utrecht
Telefoonnummer: +31621301017
Bereikbaarheid: kantooruren, van 9.00 tot 17.00 uur op werkdagen.
E-mail: contact@heatx.eu
Kamer van Koophandel nummer: 71863419
BTW-identificatienummer: NL858878835B01

 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugsturen als je de overeenkomst wilt opzeggen)

Aan:
Response Benelux BV

Zakelijk & bezoekadres:
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Telefoonnummer: +31621301017
Bereikbaarheid: kantooruren, van 9.00 tot 17.00 uur op werkdagen.
Email: contact@heatx.eu

Hierbij deel ik/wij (*) mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/verrichting van de volgende dienst (*)/herroepen (*):
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Besteld op (datum) :

Bestelnummer :

Ontvangen op (datum):

Naam consument(en):

Adres consument(en) :

IBAN Rekeningnummer:

Huidige datum:

Reden voor terugtrekking (Optioneel):

Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):